Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Black Mountain Adventure verhuur van elektrische all-terrain-steps.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden word@t verstaan onder “Black Moutain Adventure“: verhuur van elektrische all-terrain steps gevestigd in Kemmelstraat 51/A 8956 Kemmel, in deze handelend onder de naam NVJ Group.

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met Black Mountain Adventure.

Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Black Mountain Adventure en de huurder op grond waarvan Black Mountain Adventure elektrische all-terrain steps en toebehoren verhuurt.

Toebehoren (van elektrische all-terrain steps): de door Black Mountain Adventure te huur aangeboden zaken die op of aan de elektrische all-terrain steps gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken.

Verhuurlocatie: de plaats waar de door Black Mountain Adventure te huur aangeboden e-steps en hun toebehoren worden uitgegeven en teruggenomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere huurovereenkomst tussen Black Mountain Adventure en de huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de e-steps en hun toebehoren in ontvangst heeft genomen, de huurovereenkomst wordt ondertekend door de groepsverantwoordelijke, document zie bijlage. De huurder is ten opzichte van Black Mountain Adventure volledig aansprakelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook wat de e-steps en toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.

Artikel 4: Aanvang en einde van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van de e-steps en toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de huurovereenkomst.

De huurder is gehouden de e-steps en toebehoren, die ten allen tijde eigendom blijven van Black Mountain Adventure, uiterlijk op het bij de huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren bij de verhuurlocatie of een vooraf schriftelijk overeengekomen andere locatie.

Verlenging van de duur van de huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Black Mountain Adventure.

Als de e-steps en hun toebehoren enig niet aan de huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de huurder toegestaan de e-steps en toebehoren binnen 20 minuten na aanvang van de huurovereenkomst te retourneren bij de verhuurlocatie. De huurovereenkomst wordt dan ontbonden en de huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom.

Tussentijdse inlevering van de e-steps en hun toebehoren op de verhuurlocatie, anders dan bedoeld in de vorige alinea, doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht van de huurder op vermindering van de huursom.

Artikel 5: Annulatievoorwaarden

Betreft het annuleren van uw reeds gedane reserving en betaling. Aan het reserveren zelf zijn geen kosten verbonden.

Bij overmachtssituaties (natuurramp, oorlog,…) die zich voordoen wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Bij annulatie van een reservatie om eender welke reden dan overmacht rekent de verhuurder annulatiekosten aan:

 • annulatie 14 dagen voor de effectieve reservering: kosteloos
 • annulatie tussen de 14e en 7e dag voor de effectieve reservering: 50% van de totale kost wordt door de verhuurder afgehouden
 • annulatie tussen de 7e dag en 48 uur voor de effectieve reserving: 80% van de totale kost wordt door de verhuurder afgehouden
 • annulatie slechts minder dan 48 uur voor de effectieve reserving: 100% van de totale kost wordt door de verhuurder afgehouden.

Artikel 6: Verplichtingen van Black Mountain Adventure

Black Mountain Adventure verstrekt de huurder e-steps en hun toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van de noodzakelijke middelen voor de huurder om de e-steps en hun toebehoren te beschermen tegen diefstal.

Indien en voor zover Black Mountain Adventure voor de verhuur van de e-steps en hun toebehoren gebruik maakt van een derde partij stelt Black Mountain Adventure deze derde partij in staat om aan de verplichtingen van Black Mountain Adventure uit hoofde van de huurovereenkomst te voldoen.

Artikel 7: Gebruik

De huurder onderwerpt de e-steps en hun toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan de verhuurlocatie. Indien melding achterwege blijft, wordt de huurder geacht de e-steps en hun toebehoren in goede staat te hebben ontvangen.

De huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de e-steps en hun toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de e-steps en hun toebehoren zoals een goed huurder betaamt. De huurder retourneert de e-steps en toebehoren in dezelfde staat als ze zijn ontvangen.

De huurder gebruikt de e-steps en toebehoren enkel op de daarvoor voorziene wegen en paden, zoals voorzien in onze routes (zie website en voorgeprogammeerd in de GPS). Voor andere wegen en paden op andere locaties dient er eerst overleg te zijn geweest met Black Mountain Adventure en eventueel ook schriftelijk overeengekomen.

De huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren op de e-steps.

De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de e-steps en toebehoren. Bij het stallen zet de huurder de e-stpes en toebehoren altijd op slot met het daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de e-step verwijdert de huurder alle losse en diefstalgevoelige toebehoren en draagt deze bij zich

De huurder brengt geen veranderingen aan de e-step en toebehoren aan.

Artikel 8: huursom, betaling, waarborg en kosten

De huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de e-step en toebehoren de huursom te voldoen.

In geval van het zonder schriftelijke toestemming van Black Mountain Adventure overschrijden van de overeengekomen huurperiode met meer dan dertig minuten is de huurder over de periode van overschrijding huur verschuldigd vermeerderd met een boete van €65 per e-step,per uur dat deze te laat word(en) ingeleverd, onverminderd het recht van Black Mountain Adventure op schadevergoeding. De huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van de e-step en toebehoren te voldoen aan de verhuurlocatie.

Het bepaalde in vorige alinea van dit artikel vindt geen toepassing indien de huurder vóór afloop van de huurovereenkomst aan Black Mountain Adventure of de verhuurlocatie heeft gemeld, dat hij ten gevolge van een overmacht situatie niet in staat is de e-step(s) en hun toebehoren tijdig in te leveren en Black Mountain Adventure of de verhuurlocatie heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip.

Als de huurder de e-step en toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van €5000 per e-step aan Black Mountain Adventure te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de huurder tevens huur en boetes verschuldigd. Indien de huurder de e-step(s) en toebehoren alsnog op enig moment binnen drie maanden na de overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht op al hetgeen de huurder aan Black Mountain Adventure is verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de e-step(s) en toebehoren niet overgaan op de huurder; Black Mountain Adventure blijft ten allen tijde eigenaar van de e-steps en toebehoren.

Waarborg :

 • 100 euro per step
 • Vanaf 4 personen 400 euro per groep

Artikel 9: aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal

Black Mountain Adventure is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Black Mountain Adventure, in welk geval Black Mountain Adventure slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Black Mountain Adventure verplicht het gebruik van helmen.

De huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de e-step en toebehoren, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij een medewerker van de verhuurlocatie en/of aan Black Mountain Adventure via het op de huurovereenkomst vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer.

De huurder is jegens Black Mountain Adventure aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de e-step en toebehoren. De huurder is voorts jegens Black Mountain Adventure aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van de e-step en toebehoren. De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Black Mountain Adventure, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de e-steps en toebehoren evenals huurderving, volledig aan Black Mountain Adventure te vergoeden.

De huurder blijft ten alle tijde aansprakelijk voor het eigen risico ter hoogte van; € 500,00 per e-step. Het voldoen van het eigen risico vrijwaart de verhuurder niet tot het vergoeden van de daadwerkelijke kosten zoals beschreven in dit lid (Artikel 9 lid 3).

Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de e-step en toebehoren dient de huurder de (beschadigde) e-step en toebehoren te retourneren naar de verhuurlocatie of Black Mountain Adventure.

Eventuele schadevergoeding dient de huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de e-step en toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te voldoen op de verhuurlocatie. Black Mountain Adventure behoudt zich het recht voor een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt.

Het is de huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de e-step en toebehoren te (laten) verrichten, tenzij Black Mountain Adventure hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Black Mountain Adventure zal deze toestemming slechts verlenen indien dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.

Artikel 10: Niet tijdige betaling

De in het vorige artikel genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.

Bij overschrijding van een betalingstermijn is de huurder over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van Black Mountain Adventure worden gemaakt, dan is de huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Black Mountain Adventure op vergoeding van de daadwerkelijke kosten.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst naast de in de wet geregelde gevallen, kan Black Mountain Adventure de huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde.

In dat geval kan Black Mountain Adventure de onmiddellijke teruggave van de e-step en toebehoren vorderen en de e-step en toebehoren terugnemen waar en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de huurder.

Meer in het bijzonder heeft Black Mountain Adventure dit recht, indien na het sluiten van de huurovereenkomst omstandigheden ter kennis gekomen zijn haar goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als Black Mountain Adventure de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Artikel 11: Klachten

Eventuele klachten van de huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld bij Black Mountain Adventure dan wel de verhuurlocatie kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd. Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de huurder deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven indienen bij Black Mountain Adventure. Klachten die binnen één maand worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig.

Artikel 12: Wijziging

Veranderingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt. Indien deze algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden. Indien afzonderlijke punten van deze algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke huurovereenkomst tussen Black Mountain Adventure en een derde en op de onderhavige algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Ieper.

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelmand is leegBoeken